Privacybeleid

B.E.T.E.R. Leiderschap is onderdeel van TALENTMOTIVATIE (HANDELSNAAM VAN TEURLINGS MARKETING SERVICES, TMS ), gevestigd aan Wijkplaats 28 1411 LS Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.beterleiderschap.nl
Wijkplaats 28
1411 LS Naarden
020 6611612

Reinier Teurlings is de Functionaris Gegevensbescherming van TALENTMOTIVATIE (HANDELSNAAM VAN TEURLINGS MARKETING SERVICES, TMS)
Hij is te bereiken via reinier@plezier.in

Persoonsgegevens die wij verwerken
TALENTMOTIVATIE (HANDELSNAAM VAN TEURLINGS MARKETING SERVICES, TMS) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via reinier@plezier.in, dan verwijderen
wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TALENTMOTIVATIE (HANDELSNAAM VAN TEURLINGS MARKETING SERVICES, TMS) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TALENTMOTIVATIE (HANDELSNAAM VAN TEURLINGS MARKETING SERVICES, TMS) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
TALENTMOTIVATIE (HANDELSNAAM VAN TEURLINGS MARKETING SERVICES, TMS) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TALENTMOTIVATIE (HANDELSNAAM VAN TEURLINGS MARKETING SERVICES, TMS) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor toelichting: cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TALENTMOTIVATIE (HANDELSNAAM VAN
TEURLINGS MARKETING SERVICES, TMS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar reinier@plezier.in. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek.

TALENTMOTIVATIE (HANDELSNAAM VAN TEURLINGS MARKETING SERVICES, TMS) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TALENTMOTIVATIE (HANDELSNAAM VAN TEURLINGS MARKETING SERVICES, TMS) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via reinier@plezier.in.

TALENTMOTIVATIE (HANDELSNAAM VAN TEURLINGS MARKETING SERVICES, TMS) heeft de volgende maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.